Regulamin


Regulamin obowiązujący prz zakupach w sklepie M-store JustBaby

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin sklepu internetowego "M-store JustBaby określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym wwww.justbaby.pl (dalej: Sklep).
2. Sklep prowadzony jest przez M-store Marcin Orzechowski ul. Dobrzyńska 68 42-200 Czestochowa

II. Składanie zamówień   - "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronach internetowych Sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu. Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie przez Klienta, co najmniej następujących danych:
a. dane osobowe (imię, nazwisko),
b. dane teleadresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
c. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia,
Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
6. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
1. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest przez Sklep za pomocą automatycznej wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
2. Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości, co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta droga telefoniczna lub mailową. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania w każdym momęcie złożonego zamówienia.
3. Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone, w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
4. Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 14.00 w piątek a godz. 9.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 9.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu. Czas oczekiwania na realizacje zamówienia podawany jest w dniach roboczych.

IV. Dostarczanie zamówionych produktów
1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firmy kurierskiej DHL
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówienia mogą dotyczyć dostaw do miejsc na obszarze Polski a także na terenie Europy jeżeli płatność jest dokonana za pomocą przelewu.
3. Czas realizacji od 2 do 28 dni. Większość towarów znajduje się na naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia zapytaj handlowca.
4. Na życzenie klienta sklep wystawia Fakturę VAT.

V. Płatności
1. Rozliczenie transakcji następuje przelewem na konto firmy M-store, lub za pobraniem.Jeśli wybierają Państwo wpłatę na konto , wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

VI. Zwroty towarów
1. Klientowi przysługuje prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionego towaru  w terminie 14 dni , bez podania przyczyny.
2. Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar , w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Kupujący zwraca towar na swój koszt.VII. Ochrona prywatności
1. Wszelkie podane przez Klienta dane, w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Firmy M-store, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VIII. Reklamacje
W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem i nie odbieranie paczki od kuriera do chwili wyjaśnienia. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu justbaby.pl są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez Sprzedającego. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem lub faksem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta.
Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu nie będą przez Sklep rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

IX. Postanowienia końcowe
1. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).